Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Menü

Jótállás

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló

tájékoztató

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet harmadik melléklete alapján készült

  1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a ZeroHero 2040, Budaörs, Panoráma utca 21., e-mail címe: hello@zerohero.hu -

hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a

Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény

teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan

többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy

igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön

is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban

Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba

felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy

a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait

már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a

hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a ZeroHero

vállalkozásnál vásárolta.

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az

Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 
  1. TERMÉKSZAVATOSSÁG

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott

jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését

kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi

követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő

tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két

éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával

szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén

Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha

bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt

felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági

igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének

eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre

vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 
  1. JÓTÁLLÁS

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén, ha (1) a jótállást (garanciát) a megkötött szerződésünkben

kikötöttük, vagy ha (2) a termék besorolható az egyes tartós fogyasztási cikkek kötelező

jótállásáról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt termékek közé,

akkor a ZeroHero ennek alapján, a szerződés (1) szerinti időben, illetve a Korm. rendelet

(2) szerint 1 évig jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

(1) A Fogyasztónak a szerződésben meghatározott határidőn belül a kellékszavatosságra

vonatkozó szabályok szerint kell a jótállási igényt bejelentenie. A Fogyasztó – a termék

sajátosságainak figyelembevételével - igényelheti a kellékszavatosságnál (3. számú

melléklet 1. pontja) jelzetteket.

(2) A Fogyasztót – amennyiben a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó Korm. rendelet

hatálya alá tartozó terméket vásárolt, az alábbi jogok illetik meg:

a) A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási

határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

b) A jótállásból eredő jogok – fő szabályként - a jótállási jeggyel érvényesíthetőek.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére

bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Ezek esetén a szerződés

megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot -

az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a

fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését

igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

c) A Fogyasztó a Ptk. 6:159. §-a alapján a jótállásra tekintettel, a kellékszavatosságra

vonatkozó igényeket terjesztheti elő a törvényben szabályozott korlátokra is tekintettel

(kijavítást vagy kicserélést igényelhet; az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a

hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől

elállhat)

d) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett

javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

e) A Fogyasztó igényelheti, hogy a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy

tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek

kivételével - az üzemeltetés helyén javítsák meg.

Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az elés

visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített

kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

f) Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe

helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem

hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a)

pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni,

feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja,

hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt,

illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem

érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban

(termékszavatosságnál, kellékszavatosságnál) meghatározott jogosultságoktól függetlenül

megilletik.

Keresés